Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 2 năm 2020 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình – Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (084) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive