Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2020 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Địa chỉ : 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Phạm Thanh Hà
Phone: (84) 908 127 599
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 09 tháng 08 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive