Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2019 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Phú Hay

Liên lạc: Võ thị Ngọc Nga
Phone: (84) 0918 264 774
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 06 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive