Lớp học Cấp 3 tại TĐ Dallas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại TĐ Dallas, USA.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2019 tại TĐ Dallas, USA.

Địa chỉ : 620 Warwick Blvd.
Lewisville, TX 75056

Giảng Huấn: Châu Trần.

Liên lạc: Bạch Liên Trần.
Phone: 682 552 7833
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive