Lớp học Cấp 3 tại nhóm thiền Eastern Melbourne, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại nhóm thiền Eastern Melbourne, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại nhóm thiền Eastern Melbourne, Úc Châu.

Địa chỉ : 13 Bass Street,
Box Hill, Victoria 3128, Australia

Giảng Huấn: Chu Đương & Phượng Đoàn

Liên lạc: Chung Lý
Phone: (61) 418 530 379
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive