Lớp học Cấp 3 tại Montreal 2, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Montreal 2, Canada.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại Montreal, Canada.

Địa chỉ : 2670 JARRY ST. E.
MONTREAL, QC . H1Z 2C2

Giảng Huấn: Trần Đình Quang & Nguyễn Thị Thể Tín
Bunkorn Yun

Liên lạc: Le Hanh
Phone: 514 573 1558
Email: Info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive