Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Toronto, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Toronto, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Toronto, Canada.

Địa chỉ : 2326 Sheppard Ave W.
Toronto, Ont. Canada

Giảng Huấn: Chiêm Ái Dung & Lưu Khoa
Liên lạc: Chiêm Ái Dung (Lisa) & Thường Kim
Phone: (416) 623-6648 & (416) 728 6459
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 06 đến thứ Bảy, 29 tháng 06 năm 2024.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 06 năm 2024.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive