Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 11 năm 2019 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Địa chỉ : 360/17/11 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến

Liên lạc: Trịnh Huệ Khanh
Phone: (+84) 0908752681
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 11 tháng 11 đến thứ Bảy, 16 tháng 11 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive