Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Montreal, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Montreal, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Montreal, Canada.

Địa chỉ : 2670A rue Jarry est Montreal,
Quebec H1Z 2C2, Canada

Giảng Huấn: Bunkorn Yun
Liên lạc: Le Hanh
Phone: 514 573 1558
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 06 đến thứ Bảy, 22 tháng 06 năm 2024.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive