Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 9 năm 2019 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Địa chỉ : 63-65 Đường Nguyễn Thị Song, Khu Phố 1, Phường 3
Thị Xã Kiến Tường, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Võ Thị Lụa
Phone: + (84) 94 273 7879
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 tháng 9 đến thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive