Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 10 năm 2019 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 4 Cây Trôm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại ,
tỉnh Bến Tre Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Trần Hoàng
Phone: (+84) 918 505 222
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 tháng 10 đến thứ Bảy, 12 tháng 10 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive