Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Austin, TX, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Austin, TX, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 & 9 năm 2019 tại thiền đường Austin, TX, USA.

Địa chỉ: 2301 W. Parmer Ln suite C.
Austin TX 78727, USA

Giảng Huấn: Châu Trần.

Liên lạc: Phương Nguyễn
Phone: (512) 983-0112
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 26 tháng 8 đến thứ Bảy, 31 tháng 8 năm 2019.

Cấp 3: ChủNhật, ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive