Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2019 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số A9 Lô E Đồi Ngọc tước, Phường Thắng tam,
TP. Vũng tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 2 tháng 12 đến thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive