Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Nhóm thiền Hải Hà.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Nhóm thiền Hải Hà.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 08 năm 2020 tại Nhóm thiền Hải Hà.

Địa chỉ : P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá GH: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Trần Huy Công – Trần Huy Nam
Phone: + (84) 913 791 357
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 đến thứ Bảy, 08 tháng 8 năm 2020.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 8 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive