Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : Level 1 5A/291-303 The Horsley Drive,
Fairfield NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn
Liên lạc: Lê Quang Huyện & Bùi Thị Kim Anh
Phone: 0404382998 & 0425005088
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến ngày 25 tháng 03 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive