Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Địa chỉ : đường Đốc Binh Kiều khu phố Rạch Bùi,
thị trấn Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Vũ Ngọc Bần
Phone: + (84) 982 847 268
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 03 đến thứ Bảy, 25 tháng 03 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive