Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường San Jose, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường San Jose, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2019 tại thiền đường San Jose, USA.

Địa chỉ : 1816 Tully Road, Suite 239
San Jose, CA 95122, USA

Giảng Huấn: Lâm Bích Nga & Lâm Bích Ngà.

Liên lạc: Tri Tran
Phone: (408) 201-2305
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ Thứ Hai, ngày 19 tháng 8 đến Thứ Bảy, 24 tháng 8 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive