Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Địa chỉ : Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh
Phụ tá Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Hữu Giáp
Phone: (84) 943 380 556
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3 đến thứ Bảy, 21 tháng 3 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive