Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Edmonton, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Edmonton, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Edmonton, Canada.

Địa chỉ : 12402 90 St. Edmonton,
AB, CANADA

Giảng Huấn: Trần Bạch Vân

Liên lạc: Trương Thương
Phone: (780) 952-7227
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 10 tháng 04 đến Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive