Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2019 tại thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
huyện Càng Long , tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Liên lạc: Võ Văn Bia & Phan Văn Thi
Phone: (84) 0986 356 794 & (84) 0968 742 109
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 tháng 10 đến thứ Bảy, 19 tháng 10 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive