Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 2 năm 2018 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Địa chỉ : Ap 4 Cay Trom, Binh Thoi
Binh Dai, Ben Tre, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Lương Đức & Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Mỹ Phạm
Phone: (84) 090 962 3769
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 26 tháng 2 đến thứ Bảy ngày 3 tháng 3, 2018.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive