Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Atlanta, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Atlanta, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Atlanta, USA.

Địa chỉ: 3583 Cruse Road, Lawrenceville,
GA, 30044, USA

Giảng Huấn: Châu Trần

Liên lạc: Binh N. Pham
Phone: 856-383- 3923
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 02 đến thứ Bảy, 29 tháng 02 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive