Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ San Francisco, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ San Francisco, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh về lịch trình khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2017 tại San Francisco, CA, USA.

Địa chỉ : 875 O’Farrell St.
San Francisco, CA, 94109

Giảng Huấn: Lâm Bích Ngà

Liên lạc: Nguyễn Thiện Tân
Phone: (415) 830-2098
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ Thứ Hai, 31 tháng 7 đến Thứ Bảy, 5 tháng 8 năm 2017

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive