Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hồng Bàng, ViệtNam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hồng Bàng, ViệtNam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2017 tại TĐ Hồng Bàng, VietNam.

Địa chỉ : 405 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Huỳnh Gia Tài và Đại Cảnh Tô.

Liên lạc: Huỳnh Gia Tài
Tel: +84 (091) 8031228
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ Thứ Hai, ngày 25 đến Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Trân Trọng

TĐ TƯ Anaheim

Forums: 

Monthly archive