Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hồng Bàng, ViệtNam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hồng Bàng, ViệtNam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2016 tại TĐ Hồng Bàng, VietNam.

Địa chỉ : 405 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Huỳnh Gia Tài và Đại Cảnh Tô.

Liên lạc: Huỳnh Gia Tài
Tel: +84 (091) 8031228
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 đến Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2016

Trân Trọng

TĐ TƯ Anaheim

Forums: 

Monthly archive