Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

Địa chỉ: ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè,
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Trần Ngọc Thơi
Phone: (84) 0392 215 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 4 đến thứ Bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive