Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Bà Rịa.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Bà Rịa.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2020 tại Nhóm thiền Bà Rịa.

Địa chỉ : 338 Hùng Vương, Phường Long Tâm.
Thành phốBà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng
Liên lạc: Lê Thị Hội
Phone: + (84) 768 653 583
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 13 đến thứ Bảy, 18 tháng 7 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive