Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Orange County, California.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Orange County, California.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2018 tại thiền đường Orange County, California.

Địa chỉ : 15111 Weststate St.
Westminster, CA 92683

Giảng Huấn: Bộ Nguyễn, Nhi Võ & Nick Đào.

Liên lạc: Thảo Phu
Phone: (657) 342-9468
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 cho đến thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive