Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2019 tại thiền đường Lào Cai, VietNam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài

Liên lạc: Nguyễn Thu Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 07 đến thứ Bảy, 27 tháng 07 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, 28 tháng 07 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive