Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Houston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Houston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2020 tại thiền đường Houston, USA.

Địa chỉ : 15000 BELLAIRE , SUITE J1
HOUSTON TX 77083

Giảng Huấn: Hoàng Tùng Trần, Linh Lê
Liên lạc: Xuyên Trần
Phone: 832-566-5781
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 04 tháng 05 đến thứ Bảy, 09 tháng 05 năm 2020.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 10 tháng 05 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive