Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Địa chỉ : 67c Cardiff Road,
Darra, Queensland 4076, Australia

Giảng Huấn: Chu Đương, Phượng Đoàn

Liên lạc: Châu Kim Ngọc
Phone: +( 61) 409 166 255
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 09 tháng 12 đến thứ Bảy, 14 tháng 12 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive