Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ New York, USA.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ New York, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 và 10 năm 2016 tại TĐ Boston.

Địa chỉ : 118 Baxter St. Suite 401
New York, NY 10013

Giảng Huấn: Johnson Tran
Phụ Tá Giảng Huấn: Irene Tran, Hung PangNg, Hoang Kim Son, Hien Ngoc Dam và Minh Tran.

Liên lạc: Mr. Wu
Phone: 917-238-2889
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 26 tháng 9 đến thứ Bảy 1 tháng 10 năm 2016.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive