Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Toronto, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Toronto, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5và 6 năm 2017 tại Toronto, Canada.

Địa chỉ : 2326 Sheppard Ave W.
Toronto, Ont. Canada

Giảng Huấn: Phát Lu
Phụ Tá Giảng Huấn: Chiêm Ái Dung, Lưu Khoa, Nguyễn Vân Anh và Nguyễn Anh Thư.

Liên lạc: Chiêm Ái Dung (Lisa)
Phone: (416) 623-6648
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 29 tháng 5 đến thứ Bảy, 3 tháng 6 năm, 2017.
Cấp 3: Chúa Nhật, 28 tháng 5 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1và 2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT, Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive