Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ Vancouver, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ Vancouver, Canada.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2017 tại TĐ Vancouver, Canada.

Địa chỉ : 5385 Earl St.
Vancouver , Canada

Giảng Huấn: Day Tran.
Phụ Tá Giảng Huấn: Thuan Ngo.

Liên lạc: Sang Nguyễn
Phone: 778-829-8690
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 2 tháng 10 đến thứ Bảy 7 tháng 10 năm 2017.
Cấp 3: Chúa Nhật , 1 tháng 10 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

DVPHT, Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive