Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ Hawaii, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ Hawaii, USA.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2018 tại TĐ Hawaì, USA.

Địa chỉ : 171 N. Beretania St., Honolulu, HI 96817

Giảng Huấn: Susan Lương, Norman Lau.
Phụ Tá Giảng Huấn: Đông Ông, Chánh Ông và Thủy Vương.

Liên lạc: Nga Nguyễn
Phone: 808-462-7209
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1& 2: Từ thứ Hai, 8 tháng 1 đến thứ Bảy, 13 tháng 1 năm 2018.
Cấp 3: Chúa Nhật, 7 tháng 1 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive