Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Seattle.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2019 tại thiền đường Seattle.

Địa chỉ: 4315 South Holly Street,
Seattle, Washington 98118, USA

Giảng Huấn: Ông Đông, Ông Chánh, Vương Nguyên & Vương Thủy

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 01 cho đến thứ Bảy, 06 tháng 04 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive