Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2020 tại Thiền đường Mũi Né, Việt Nam.

Địa chỉ : 60/5 Chế Lan Viên, Khu Phố 5, Phường Mũi Né,
Thành Phố Phan Thiết , Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Nguyễn Khánh Định
Phone: (84) 0903 970 465
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 tháng 9 cho đến thứ Bảy, 12 tháng 9 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive