Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2019 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn 4 Xã Long Sơn
T.P Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài
Phụ tá GH: Võ Thị Hồng

Liên lạc: Trần Lộc Phước
Phone: 037 576 0228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 6 đến thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1 & 2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive