Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Holy, Texas.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Holy, Texas.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2019 tại thiền đường Holy, Texas.

Địa chỉ : 11309 Tower Oaks Blvd.
Houston, Texas 77065

Giảng Huấn: Châu Trần

Liên lạc: Đạt Nguyễn
Phone: (713) 775-2629
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 đến thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive