Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Garland, Texas.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Garland, Texas.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2018 tại thiền đường Garland, Texas.

Địa chỉ : 3221 Belt Line Rd.
Garland, TX 75004

Giảng Huấn: Linh Lê & Tùng Trần.

Liên lạc: Hiếu Nguyễn
Phone: (972) 467-6975
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 21 cho đến thứ Bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive