Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Butterworth, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Butterworth, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2019 tại thiền đường Butterworth, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, No 8, Taman Selayang Utama, Kampung Sungai Puyu,
13020 Butterworth, Penang, Malaysia

Giảng Huấn: Norman Law, Chow Keng Chee, Tang Meow Keng &
Chan Jan Kow.
Liên lạc: Nah Sai Ngoh
Phone: + (60) 124-990-770
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 09 tháng 9 cho đến thứ Bảy, 14 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive