Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Viet Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Mũi Né, Viet Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2019 tại thiền đường Mũi Né, Việt Nam.

Địa chỉ : 60/5 Chế Lan Viên, Khu Phố 5, Phường Mũi Né,
Thành Phố Phan Thiết , Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Giảng Huấn: Nhài Nguyễn
Phụ tá Giảng huấn: Võ Thị Hồng

Liên lạc: Nguyễn Khánh Định
Phone: (84) 0903 970465
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 25 tháng 3 cho đến thứ Bảy, 30 tháng 03 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive