Lớp học Cấp 1, 2 tại Seattle, USA

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1, 2 tại Seattle, USA

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2017 tại Seattle.

Địa chỉ : 4315 S. Holly Street
Seattle, Washington 98118

Giảng Huấn: Vương Nguyên.
Phụ Tá Giảng Huấn: Ông Chánh, Ông Đông, Nguyễn Vân Anh,
Nguyễn Anh Thư và Vương Kim Thủy.

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 8 đến thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive