Lớp học Cấp 1 & 2 tại Seattle.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2015 tại Seattle.

Địa chỉ : 4315 S. Holly Street
Seattle, Washington 98118

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn và Vương Nguyễn.

Liên lạc: Phước Nguyễn
Phone: (206) 497-3765

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 27 tháng 4 đến thứ Bảy, 2 tháng 5 năm, 2015

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive