Lớp học Cấp 1 & 2 tại Garden Grove, USA.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại Garden Grove, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2016 tại Garden Grove, California.

Địa chỉ : 11961 Steele Way
Garden Grove, CA 92840

Giảng Huấn: Sơn Lâm, Thành Lâm & Hiếu Lâm

Liên lạc: Nick Dao
Phone: (714) 719-3842

Level 1&2: Từ thứ Hai 25 tháng 4 đến thứ Bảy 30 tháng năm 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive