Lớp học Cấp 1 & 2 tại Atlanta.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại Atlanta.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2015 tại .

Địa chỉ : 1888 Prince Drive
Lawrenceville, GA 30043

Giảng Huấn: Johnson Trần

Liên lạc: Chanh Tran
Phone: (678) 267-0923

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 27 tháng 7 đến thứ Bảy 1 tháng 8 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive