Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Vancouver, Canada

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Vancouver, Canada

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 tại thiền đường Vancouver, Canada.

Địa chỉ : 2121 Kingsway,
Vancouver, BC Canada

Giảng Huấn: Trần Công Đây & Ngô Bích Thuận
.
Liên lạc: Huỳnh Đạo hoặc Nguyễn Văn Sang
Phone: (604) 360-1250 hoặc (778) 829-6890
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 cho đến thứ Bảy, 21 tháng 3 năm 2020.
Cấp 3: Chủ Nhật, 15 tháng 3 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive