Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Richmond, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Richmond, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 & 8
năm 2020 tại thiền đường Richmond, Canada.

Địa chỉ: 1288-3799 Sexmith Rd.
Richmond, B.C Canada

Giảng Huấn: Trần Đây
Liên lạc: Georgiana Fung Lan Tam
Phone: (604) 303-9333, (604) 771-6508
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 đến thứ Bảy, ngày 01 tháng 8, 2020.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 8, 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive