Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Long An, Viet Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Long An, Viet Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2018 tại thiền đường Long An, VietNam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh
P. 6 T.P Tân An, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Ngọc Điệp, Huôi Trịnh, Mỹ Phạm, Hiền Đàm & Sơn Kim Hoàng.

Liên lạc: Vỏ thị Kim Sang
Phone: (84) 091 883 3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 cho đến thứ Bảy, 24 tháng 3 năm 2018.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive