Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn H. Mai, Lê Quang Huyện
Phone: +61 452 668 939, +61 425 845 331, +61 404 382 998
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 29 tháng 4 đến thứ Bảy, 04 tháng 5 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 05 tháng 5 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive